Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Niewidomych za 2017 rok (sporządzone zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Polski Związek Niewidomych 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9 Stowarzyszenie wpisane do KRS 06.09.2001 pod numerem 00000420049 Regon nr 007025575.

Od 19 marca 2004 jest organizacją pożytku publicznego

Reprezentantem podmiotu  jest Prezydium Zarządu Głównego w składzie:

 • Prezes  Zarządu Głównego – Anna Bogusława Woźniak- Szymańska
 • Wiceprezes ZG – Kornel Antoni Chmiel
 • Wiceprezes ZG – Tomasz Władysław Krzyżański
 • Wiceprezes  ZG – Włodzimierz Ożga
 • Sekretarz Generalny  ZG – Elżbieta  Maria Oleksiak
 • Skarbnik ZG – Dorota Jadwiga  Moryc

1) Cele statutowe Stowarzyszenia:

Zrzeszanie niewidomych i słabo widzących zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze względu na stan wzroku oraz podopiecznych członków odpowiadających kryteriom niepełnosprawności z tyt. wzroku jak wyżej, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Związek reprezentuje swoich członków wobec organów naczelnych Państwa, administracji rządowej oraz innych instytucji.

2) Działalność w zakresie realizacji celów statutowych wykonywana była między innymi   przez 17  jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj:

 1. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia im. Józefa Buczkowskiego – ZPCH – 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 33
 2. Polski Związek Niewidomych ”EDEN” Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny  im. M. Kaczmarka – 87-720 Ciechocinek ul. Słońska 15
 3. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. kpt. J. Silhana – 33-370 Muszyna  ul. Lipowa 4
 4. Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny  „Klimczok” – 78-111 Ustronie Morskie ul. Okrzei 1
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny  PZN – ZPCh  10-685 Olsztyn ul. Paukszty  57
 6. Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny  – ZPCH –  00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
 7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza  PZN – 00-181 Warszawa ul. Karmelicka 26
 8. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej  im. Kazimierza Jaworka – 41-503 Chorzów ul. Siemianowicka 101
 9. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej   25-015 Kielce ul. Złota 7
 10. Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej  – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 11. Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 76-200 Słupsk ul. Marii    Skłodowskiej Curie 3
 12. Polski Związek Niewidomych Warsztaty Terapii Zajęciowej –  87-100 Toruń ul. Mickiewicza 61
 13. Polski Związek Niewidomych Warsztat Terapii Zajęciowej – 87-800 Włocławek ul. Łazienna 6
 14. Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 15. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 16. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57
 17. Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ” – 10-685 Olsztyn ul. Paukszty 57

Ponadto w KRS zarejestrowana jest jednostka pn. Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9, której działalność zawieszona jest od 2003 r.

Związek zarejestrowany w KRS prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zarejestrowaną pod nr. PKD 94,99,Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W ramach realizacji celów statutowych  poszczególne jednostki realizowały zadania przez:

 • prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej,  leczniczej, społecznej i zawodowej,
 • organizowanie różnych form rehabilitacji,
 • organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
 • wydawanie  czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym drukiem i na innych nośnikach informacji,
 • organizację specjalistycznych bibliotek i za ich pośrednictwem szerzenie kultury poprzez popularyzację czytelnictwa,
 • prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i innych placówek
 • oraz  współdziałanie w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych niewidomych,
 • działania na rzecz zatrudnienia  niewidomych,
 • prowadzenie szkoleń osób pracujących na rzecz niewidomych a także rodziców i opiekunów niewidomych,
 • inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dot. niewidomych,
 • inicjowanie i prowadzenie badań  i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych,
 • prowadzenie działalności propagandowej w zakresie profilaktyki i ochrony narządów wzroku.

3) Postanowieniem z dnia 28.02.2002 Polski Związek Niewidomych wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców. Ostatni wpis dokonujący zmian wprowadzono 22.10. 2015 r

PZN prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Zgodnie z wpisem do KRS na dzień 31.12.2017 przedmiotem działalności było:

 • PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi – jako dz. podstawową
 • PKD 55 – zakwaterowanie
 • PKD 56 – dz. usługowa związana z wyżywieniem
 • PKD 77 – wynajem i dzierżawa
 • PKD 85.6 – działalność wspomagająca edukację
 • PKD 86 – opieka zdrowotna
 • PKD 90 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • PKD 47 – handel detaliczny z wyłączeniem handlu detal. pojazdami samochodowymi
 • PKD 82.9 – działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 96 – pozostała indywidualna działalność usługowa

Ponadto zgodnie z uchwałą Prezydium ZG –XVI-39/2015 z 25.08.2015 Polski Związek Niewidomych ( w tym jednostki Związku nie posiadające osobowości prawnej) prowadzi ponad wymienionymi w KRS dz. gospodarczą w niżej wymienionych PKD:

 • PKD 01 – uprawy rolne włączając działalność usługową
 • PKD 14 – produkcja odzieży
 • PKD 49.3 – pozostały transport  lądowy pasażerski
 • PKD 62  – działalność związana z  oprogramowaniem  i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 • PKD 63 –  działalność usługowa w zakresie  informacji.
 • PKD 68 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • PKD 73 – reklama, badanie rynku i opinii publicznej
 • PKD 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • PKD 81 –  dz. usługowa zawiązana z utrzymaniem porządku w budynku i zagospodarowaniem terenów zielonych
 • PKD 85.5 – pozaszkolne formy edukacji
 • PKD 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

4) Uchwały i postanowienia Zarządu Głównego PZN.

 • Uchwała XVII -z- 1/2017 z dnia 15 marca 2017
  w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla prezesa ZG PZN oraz dyrektora Instytutu Tyflologicznego PZN
 • Uchwała XVII -z- 2/2017 z dnia 15 marca 2017
  w sprawie : dyrektora Związku
 • Uchwała XVII -z- 3/2017 z dnia 15 marca 2017
  w sprawie :Ośrodka L-R PZN „NESTOR” w Muszynie
 • Uchwała XVII -z- 4/2017 z dnia 15 marca 2017
  w sprawie : sprzedaży nieruchomości PZN w Piasecznie ul. Longinusa 26
 • Uchwała XVII -z- 5/2017 z dnia 15 marca 2017
  w sprawie : podziału środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości PZN w Piasecznie ul. Longinusa 26
 • Uchwała XVII -z- 6/2017 z dnia 15 marca 2017
  w sprawie : Regulaminu Zarządu Głównego
 • Uchwała XVII -z- 7/2017 z dnia 15 marca 2017
  w sprawie : Wzorcowego Regulaminu Zarządu Okręgu
 • Uchwała XVII -z- 8/2017 z dnia 15 marca 2017
  w sprawie : Wzorcowego Regulaminu Zarządu Koła
 • Uchwała XVII -z- 9/2017 z dnia 15 marca 2017
  w sprawie: Harmono0gramu realizacji uchwały programowej XVII KZDEL
 • Uchwała XVII -z- 10/2017 z dnia 29 czerwca 2017
  w sprawie: zawieszenia członków Mazowieckiego ZO
 • Uchwała XVII -z- 11/2017 z dnia 29 czerwca 2017
  w sprawie odwołania od uchwały Mazowieckiego ZO
 • Uchwała XVII -z- 12/2017 z dnia 29 czerwca 2017
  w sprawie: anulowania uchwały XVII-z-1/2017
 • Uchwała XVII -z- 13/2017 z dnia 29 czerwca 2017
  w sprawie: sprawozdania z działalności finansowej PZN za 2016 rok
 • Uchwała XVII -z- 14/2017 z dnia 29 czerwca 2017
  w sprawie: sprawozdania z działalności merytorycznej Związku za 2016 rok
 • Uchwała XVII -z- 15/2017 z dnia 29 czerwca 2017
  w sprawie: wysokości składek członkowskich od stycznia 2018
 • Uchwała XVII -z- 16/2017 z dnia 29 czerwca 2017
  w sprawie planu rzeczowo-finansowego Związku na 2017 r
 • Uchwała XVII -z- 17/2017 z dnia 8 sierpnia 2017
  w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Instytut Tyflologiczny PZN w Warszawie
 • Uchwała XVII -z- 18/2017 z dnia 4 września 2017
  w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Ośrodek PZN w Ustroniu Morskim
 • Uchwała XVII -z- 19/2017 z dnia 4 września 2017
  w sprawie: dofinansowania inwestycji w Ośrodku PZN w Ustroniu Morskim dot. termomodernizacji obiektu.
 • Uchwała XVII -z- 20/2017 z dnia 15 listopada 2017
  w sprawie: zgody na prace inwestycyjno-remontowe w obiekcie w Rudołtowicach
 • Uchwała XVII -z- 21/2017 z dnia 15 listopada 2017
  w sprawie: zmian do statutu PZN
 • Uchwała XVII -z- 22/2017 z dnia 15 listopada 2017
  w sprawie: terminu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZN
 • Postanowienie XVII -z-1/2017 z dnia 15 marca 2017
  w sprawie przyjęcia protokołu i informacji o pracy Prezydium ZG
 • Postanowienie XVI -z-2/2017 z dnia 15 marca 2017
  w sprawie: informacji o sytuacji w okręgach PZN
 • Postanowienie XVII -z-3/2017 z dnia 15 marca 2017
  w sprawie: sposobu przygotowania zmian w statucie PZN na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZN
 • Postanowienie XVII -z- 4/2017 z dnia 15 marca 2017
  w sprawie: odpowiedzialności zarządów wszystkich szczebli oraz sposobu zawierania umów z członkami zarządów
 • ostanowienie XVII -z- 5/2017 z dnia 15 marca 2017
  w sprawie szkolenia w tematyce ochrony danych osobowych dla okręgów PZN.
 • Postanowienie XVII -z- 6/2017 z dnia 29 czerwca 2017
  w sprawie: sprawozdania z działalności Spółki z o o ZN Zakład Produkcyjno-Handlowy w Kielcach
 • Postanowienie XVII -z- 7/2017 z dnia 29 czerwca 2017
  w sprawie: informacji o aktualnej sytuacji w okręgach PZN
 • Postanowienie XVII -z- 8/2017 z dnia 29 czerwca 2017
  w sprawie: przyjęcia protokołów posiedzenia ZG i informacji o pracy Prezydium ZG
 • Postanowienie XVII -z- 9/2017 z dnia 29 czerwca 2017
  w sprawie: wytycznych dot. przyjmowania wpłat od członków Związku
 • Postanowienie XVII -z- 10/2017 z dnia 29 czerwca 2017
  w sprawie: powołania komisji do wypracowania zmian w statucie w zakresie dot. osobowości prawnej dla kół
 • Postanowienie XVII -z- 11/2017 z dnia 29 czerwca 2017
  w sprawie: informacji o przeglądzie ksiąg rachunkowych przeprowadzonych w dwóch ośrodkach PZN i przychodach z działalności gospodarczej.

5) Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody w tys. zł: 41 084,05  tys. zł

Wyszczególnienie 2016 2017
OGÓŁEM 37 854,94 41 084,05
PFRON i środki UE /2017r.(zadania zlecone, konkursy, SOD) 3 163,29 5.908,27
Organy samorządowe, PFRON – na działalność DPS, ZAZ, WTZ, ŚDS oraz odpłatność mieszkańców DPS 17 759,44 16.848,33
Przychody z działalności gospodarczej 11 823,12 12 834,36
Inne przychody (w tym: dopłaty do turnusów rehab., NFZ, darowizny, umorzenie środków trwałych zakupionych z dotacji/ZFRON, wpłaty 1% składek na PZN, przychody finansowe itp.) 5 109,09 5 493,09
w tym, m.in.
– dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych 559,70 708,35
– wpłaty 1% podatku na OPP 86,30 94,60
– darowizny 28,77 3,70
– przychody finansowe 170,86 2,75

Informacja o poniesionych kosztach – 41 432,84 tys. zł

 • cele statutowe / projektowe/- odpłatne i nieodpłatne działalności pożytku publicznego – 24 154,61  tys. zł
 • administrację  (media, wynagrodzenia, koszty  obsługi  działalności  statutowej i inne) – 5 534,27 tys. zł
 • działalność gospodarczą – 10 654,57 tys. zł
 • pozostałe koszty (operacyjne, finansowe) – 1 089,39 tys. zł

Związek jako organizacja pożytku publicznego posiadająca 17 jednostek bez osobowości prawnej  jest wpisana do KRS przedsiębiorców.

Niektóre jednostki Związku poza zadaniami statutowymi prowadzą działalność gospodarczą. Są to: Instytut Tyflologiczny w Warszawie, Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy, NZOZ Ośrodek M-R w Olsztynie, Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek L-R w Ciechocinku, Ośrodek L-R w Ustroniu Morskim, Ośrodek L-R w Muszynie, Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie, Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie oraz NZOZ Centralna Przychodnia R-L w Warszawie .

Związek podlegał obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego wynikającego z art. 64 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości.

Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za 2017r oraz za przeprowadzenie kontroli ksiąg rachunkowych w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy i NZOZ Centralna Przychodnia R-L w Warszawie za 2017 r. wynosi 8500,00 zł netto.

Dane o:

 1. w 17-u wyżej wymienionych jednostkach Stowarzyszenia przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło: 593,59 osób ( w tym 437,29 kobiety ) oraz 497,04 etatów, w tym kobiety 367,10 etatu.
 2. łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłacona przez Związek wyniosła 18.976,27  tys. zł w tym na wynagrodzenia z umów o pracę – 16.888,88 tys. zł
 3. wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  –  0 zł
 4. kwoty wydatkowane na umowy-zlecenia –  2.087,39 tys. zł
 5. udzielone środki jednostkom PZN z tworzonego przez Zarząd Główny Funduszu Interwencyjnego (środki do zwrotu do ZG) – 95,6 tys. zł
 6. środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym i subkontach i funduszach według stanu na 31.12. 2017 r. – 4.181,77 tys. zł

Poniżej podajemy numery rachunków podstawowych i środki pieniężne w tys. zł

Nazwa i numer konta   kwota
DPS Kielce 63 1020 2629 0000 9202 0097 7652 127,94
DPS Chorzów 98 1050 1243 1000 0010 0009 6907 612,55
DPS Olsztyn 75 1540 1072 2021 5070 3300 0001 43,67
WTZ Słupsk 84 1240 3770 1111 0000 4068 9229 6,78
WTZ Toruń 27 2030 0045 1110 0000 0350 1610 46,13
WTZ Włocławek 08 1240 3389 1111 0000 3010 4269 44,47
Ośrodek RiSZ Bydgoszcz 46 1160 2202 0000 0000 6087 5642 242,99
Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek L-R Ciechocinek

49 1020 5200 0000 4002 0002 2061

685,70
NZOZ Ośrodek M-R Olsztyn 85 1060 0076 0000 4013 8000 0323 444,25
Ośrodek L-R Muszyna  68 8809 0005 2001 0000 1078 0001 62,17
Ośrodek L-R Ustronie Morskie 60 1090 2659 0000 0001 0839 6213 197,29
ZAZ Olsztyn 17 1540 1072 2021 5072 6211 0001 196,57
NZOZ Centralna Przychodnia R-L Warszawa

08 1020 1013 0000 0202 0129 0436

4,03
Instytut Tyflologiczny  Warszawa 22 1240 2887 1111 0010 7367 7236 65,41
Zarząd Główny PZN  16 1240 2887 1111 0000 3388 2352 (projektowe) 1.399,43
Środowiskowy Dom Samopomocy „ARIADNA”  Olsztyn

93 1540 1072 2021 5316 8907 0001

0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy „DEDAL” Olsztyn

83 1540 1072 2021 5773 4620 0001

2,40
Środowiskowy Dom Samopomocy „TEZEUSZ” Olsztyn

24 1540 1072 2021 7154 4337 0001

0,00
 1. wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – 0
 2. nabyte nieruchomości lub przeznaczono na nabycie kwotę – 0
 3. nabyte środki trwałe:
  • W 17-tu jednostkach Związku bez osobowości prawnej nabyto środków trwałych za kwotę łącznie – 2.048,25 tys. zł ( w tym: maszyny i urządzenia i inne)
 4. wartość należności 973,0 tys. zł i zobowiązań 3.884,0 tys. zł ( w tym kredyty krótkoterminowe w rachunku bieżącym i długoterminowe – 248,0 tys. zł )
 5. remonty i zakupy:
  • PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER”  w Bydgoszczy:
   W okresie sprawozdawczym Ośrodek ze środków ZFRON i własnych dokonał zakupu środków trwałych. Były to: wózek do przewozu pościeli, wózek do sprzątania z pełnym wyposażeniem, odkurzacz, 3 laptopy, dmuchawa do liści oraz jako doposażenie sprzętu rehabilitacyjnego lupę elektroniczną.
   Przeprowadzono remont windy oraz drobne remonty pokoi ( malowanie, wymiana płytek).
  • PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN”  w Ciechocinku:
   Ze środków własnych dokonano zakupu komputera i serwera. Do celów związanych z działalnością sanatoryjno-rehabilitacyjną zakupiono wannę z biczem Calypso, defibrylator oraz urządzenie do podgrzewania masy borowinowej. Wyremontowano tarasy, dokonano naprawy instalacji cieplnej oraz zamontowano podgrzewacze cieplej wody CO.
  • PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „NESTOR”  w Muszynie:
   Wykonano szereg prac związanych z wymogami p.poż. Były to : budowa specjalnej ściany p.poż, montaż drzwi przeciwpożarowych na poziomie stołówki I i II piętra.
   Odmalowano pomieszczenia bazy zabiegowej. Wykonano remont (głównie malowanie) wszystkich pomieszczeń kuchni i jej zaplecza.
   Wykonano remonty pokoi, które dotychczas były bez łazienek. Pomalowano stołówkę, holl główny i recepcję. Dostosowano pomieszczenie świetlicowe na II piętrze do potrzeb pracowni tyflologicznej.
  • PZN   Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK”  w Ustroniu Morskim:
   Ze środków własnych zakupiono: drukarkę, notebooka. Doposażono gabinet tyflopedagoga zakupując sprzęt. Dokonano drobnych remontów i adaptacji uruchamiając gabinet hydroterapii.
  • PZN NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjnego „LABITYNT”  w Olsztynie:
   W Ośrodku ze środków własnych lub ZFRON zakupiono łóżko elektryczne, fotel ginekologiczny, unit stomatologiczny z osprzętem.
   Ze środków własnych wykonano szereg remontów : dwóch mieszkań chronionych, sali gimnastycznej, pokoju administracji i trzech pokoi hotelowych. Partycypowano w kosztach remontu pomieszczenia przeznaczonego następnie dla jednego z ŚDS.
  • PZN Instytut Tyflologiczny w Warszawie : Ze środków ZFRON zakupiono komputer, laptop, 2 odkurzacze, sprzęt do zamiatania i koszenia. Prowadzono w obiektach drobne naprawy i konserwacje
  • NZOZ Centralna Przychodnia L-R w Warszawie:
   Ze środków własnych oraz darowizn zakupiono lampę szczelinową, tonometr planacyjny, TV, laptop i wyposażenie AGD do pracowni czynności dnia codziennego. W roku sprawozdawczym Przychodnia otworzyła filię we Wrocławiu wyposażając ją w pomoce optyczne, nieoptyczne oraz biurowy sprzęt. Ze środków Urzędu Pracy na wyposażenie stanowisk pracy zakupiono: notebook, aparat do magnetoterapii, urządzenie czytające, stół rehabilitacyjny sterowany elektrycznie oraz stół rehab. składany, krzesło do masażu, rower magnetyczny, fotel rehabilitacyjny, taboret medyczny oraz inne wyposażenie stanowiska( szafa, biurko), i programy.
  • PZN DPS w Chorzowie:
   Ze środków Miasta Chorzów, PFRON i własnych zakupiono samochód Caravelle.
   Ze środków własnych i PFRON zakupiono : altanę, zamrażarkę pralnicę, wirówkę, zmywarkę, łóżka ortopedyczne, łóżka rehabilitacyjne, podnośnik, komputery, drukarki oraz drobny sprzęt (m .innymi : materace p. odleżynowe, koncentrator tlenu, czajniki bezprzewodowe, wentylatory, pościel , ręczniki).
   Zakończono modernizację korytarza. Dokonano wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych i grzejników. Naprawiano kotły, pompy ściekowe, kurtynę powietrzną. Wykonano wiele drobnych remontów i konserwacji.
  • PZN DPS w Kielcach:
   Ze środków Miasta Kielce, PFRON i własnych zakupiono specjalistyczną lampę do światłolecznictwa oraz 5 łóżek rehabilitacyjnych. Prowadzone były drobne remonty oraz usunięcia awarii (sieci wodociągowej, windy). Na budynku wykonano roboty dekarskie oraz polimeryzacja posadzek na korytarzach.
  • PZN DPS w Olsztynie:
   Z dotacji PFRON oraz środków własnych zakupiono samochód OPEL Kombi. Ponadto z dotacji Wojewody War-Maz.i środków własnych zakupiono: system przywoławczo-alarmowy, łóżka elektryczne z materacami, meble kuchenne, szafki przyłóżkowe, regały ,laptop. Także ze środków dotującego i własnych wykonano szereg prac remontowych( dwóch mieszkań, łazienek w dwóch mieszkaniach, wymiany drzwi wejściowych na klatkę i innych drobnych napraw bieżących) . Partycypowano w kosztach remontu windy.
  • PZN WTZ w Słupsku:
   Ze środków PFRON i własnych zakupiono samochód ( 9-cio osobowy) Bus dla przewozu uczestników.
  • WTZ w Toruniu:
   Nie dokonywano zakupów ani prac remontowych.
  • PZN WTZ we Włocławku:
   Nie dokonywano zakupów ani prac remontowych.
  • PZN ZAZ w Olsztynie:
   Z dotacji PFRON zakupiono obieraczkę do ziemniaków i szatkownicę do warzyw
  • PZN ŚDS „ ARIADNA”:
   Nie dokonywano zakupów środków trwałych. W ramach dotacji dokonano zakupów sprzętu wyposażeniowego. Przeprowadzono remont w pracowni terapeutycznej – wymiana drzwi oraz montaż nowych drzwi w szatni.
  • PZN ŚDS „ DEDAL”:
   Z dodatkowej dotacji Wojewody oraz środków własnych zakupiono piec konwekcyjno-parowy do pracowni kulinarnej oraz drobny sprzęt ( wózek do sprzątania, meble kuchenne, stoły itp.). Przeprowadzono remonty w pracowniach :krawieckiej, multimedialnej, kinezyterapii. W jadalni wymieniono posadzkę i okna.
  • PZN ŚDS „ TEZEUSZ”:
   Z dodatkowej dotacji Wojewody oraz środków własnych zakupiono piec konwekcyjno-parowy oraz sprzęt ( szatkownica do warzyw, grill elektryczny, regał). Zamontowano rolety okienne. Wykonano remont: pracowni muzykoterapii oraz wentylacji .

Związek wiele zadań realizował w ramach dotacji udzielonej przez podmioty     państwowe centralne i  samorządowe. W ramach wielu programów oraz innych środków jednostki Związku realizowały poniższe zadania:

 1. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy
  Jego głównym celem było organizowanie szkoleń z zakresu rehabilitacji podstawowej dla niewidomych zwłaszcza nowo ociemniałych. W ramach konkursu realizowano projekt ze środków PFRON p.n. „Kompleksowa rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych – przeszkolono 236 niewidomych. W Ośrodku szkolenia organizował Zarząd Główny – 6 dni dla 79 osób oraz poszczególne okręgi. Okręg Kujawsko-Pomorski przez 68 dni przeszkolił 188 osób. Pozostałe okręgi przeszkoliły: Zachodniopomorski – 100 osób – 7 dni i Koło Kołobrzeg – 35 osób – 2 dni; Świętokrzyski – 47 osób- 4 dni; Mazowiecki- Koło Kozienice 12 osób – 4 dni; Śląski –Koło Zawiercie 30 osób – 4 dni.
  W ramach działalności gospodarczej prowadził usługi hotelowe.
 2. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku organizował turnusy sanatoryjne ( 16-cie turnusów 21- dniowych); usprawniająco-rehabilitacyjne (23-y turnusy 14-dniowe) i prowadził rehabilitację uzdrowiskową ( 12 turnusów 28-dniowych). Głównym źródłem finansowania był NFZ. Ośrodek prowadził także działalność gospodarczą sprzedając usługi na wolnym rynku. Z usług Ośrodka skorzystało 1677 osób w tym 42 niewidomych.
 3. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku głównie organizował turnusy leczniczo-rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków PFRON oraz sanatoryjne ze środków NFZ. Było to 16 turnusów 21 dniowych leczniczo sanatoryjnych i 12 turnusów 28 dniowych w zakresie rehabilitacji uzdrowiskowej W roku sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 1556 osób w tym 48 niewidomych.
 4. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „ NESTOR” w Muszynie był organizatorem turnusów rehabilitacyjnych ( dofinansowywanych ze środków PFRON za pośrednictwem MOPS i PCPR), szkoleniowych, pobytów leczniczych oraz zimowiska. W ramach działalności gospodarczej sprzedawał usługi na wolnym rynku. Z usług Ośrodka skorzystało 763 osoby w tym 376 niewidomych.
 5. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim organizował 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne i rehabilitacyjno-szkoleniowe ( dofinansowywanych ze środków PFRON za pośrednictwem MOPS i PCPR) oraz pobyty grup integracyjnych. Prowadził także działalność gospodarczą sprzedając usługi na wolnym rynku Z usług Ośrodka skorzystało 3210 osób w tym 1108 niewidomych.
 6. NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie prowadził kilka form działalności :
  • świadczenia zdrowotne w NZOZ : w ramach NFZ- 56274 oraz odpłatnie 457 jako działalność gospodarcza,
  • mieszkania chronione dla 74 osób w tym 53 niewidomych,
  • 12 mieszkań chronionych prowadzonych na podstawie umowy z Urzędem Miasta,
  • Ośrodek prowadził w ramach działalności gospodarczej odpłatną opiekę dla 8 osób oraz usługi hotelowe.
 7. Instytut Tyflologiczny w Warszawie zajmował się:
  • obsługą centralnych władz statutowych
  • administrowaniem nieruchomościami Związku
  • prowadzeniem działalności gospodarczej dla pozyskania środków
  • rozliczeniami realizowanych projektów
  • nadzorowaniem działalności jednostek bez osobowości prawnej,
  • działalnością rehabilitacyjną w ramach której realizował n. wymienione projekty:
   1. VIP System Plus –podniesienie poziomu samodzielności niewidomych i ich aktywizacja zawodowa ( środki m. st. Warszawa),
   2. „Przez wiedzę do integracji V” ze środków PFRON wydawanie czasopism dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz Biuletynu Informacyjnego.
   3. Europejski program Erasmus + “Ponad barierami i granicami” – poprawa kompetencji i umiejętności osób z problemami wzroku,
   4. „Ku samodzielności „ z dotacji PZU – program wsparcia dla osób tracących wzrok
   5. Monitoring jednostek administracyjnych woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych- dofinansowywany z Funduszy Europejskich,
   6. Turnus usprawniająco-rekreacyjny dla dzieci niewidomych do lat 12 zorganizowany w partnerstwie z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
   7. ”Aktywna Warszawa” –w partnerstwie z m.st.Warszawa i Fundacją „Szansa dla Niewidomych” – wsparcie dla niewidomych i ich rodzin,
   8. Konferencja nt. zapalenia błony naczyniowej oka (uveitis),
   9. Konferencja na temat przydatności pisma Braille`a „ Pismo Braille’a – przeżytek czy konieczność”
 8.  NZOZ  Centralna Przychodnia L-R w Warszawie w roku sprawozdawczym rejestrowała 9136 pacjentów w tym 366 niewidomych. Prowadziła porady i wykonywała zabiegi w różnorodnych poradniach. Były to: poradnie: okulistyczna dla dorosłych i dzieci, rehabilitacyjna, psychologiczna, stomatologiczna oraz prowadziła dzienny ośrodek rehabilitacji wzroku głownie w zakresie usprawniania widzenia oraz doboru właściwego sprzętu rehabilitacyjnego ( białe laski, lupy ). Działania prowadziła na podstawie umów z NFZ oraz odpłatnie w ramach działalności gospodarczej,
 9. Dom Pomocy Społecznie w Chorzowie  dla  156  pensjonariuszy
 10. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach dla 45 pensjonariuszy
 11. Dom Pomocy Społecznej w  Olsztynie dla 100 pensjonariuszy.
  Trzy Domy poza działalnością opiekuńczą, medyczną, socjalno-bytową prowadziły różnorodne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe w celu rozwijania aktywności swoich podopiecznych. Były to zajęcia manualne, kulturalno-integracyjne, spotkania okolicznościowe i wyjścia grupowe do miejsc kultury.
 12. – 13) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku dla 50, w Toruniu dla 24, we Włocławku dla 40  uczestników. Wśród uczestników przeważały osoby niewidome z dodatkowymi schorzeniami.
  Dla uczestników prowadzono różnorodne zajęcia na bazie pracowni: dziewiarskiej, poligraficznej, ceramicznej, szczotkarskiej, krawieckiej, muzycznej, teatralnej, papieroplastyki, praktyki życiowej. Uczestnicy Warsztatów korzystali z różnych form rehabilitacji indywidualnej oraz byli uczestnikami wielu imprez integracyjnych i wycieczek krajoznawczych.
 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie. Dominującym kierunkiem działalności gospodarczej była produkcja gastronomiczna i garmażeryjna. Uzupełniająco prowadzona była produkcja krawiecko-szwalnicza oraz wyrobów artystycznych. ZAZ wykonywał usługi pralnicze i maglowanie. Prowadził uprawę warzyw i krzewów owocowych ZAZ dał zatrudnienie 41 osobom w tym 21 niewidomym.
 2. – 17) Środowiskowe Domy Samopomocy w Olsztynie „ARIADNA” „DEDAL” „TEZEUSZ”  prowadziły treningi funkcjonowania w życiu codziennym, terapię ruchową oraz niosły pomoc i niezbędną opiekę łącznie 178 osobom z określonymi zaburzeniami.

6) Informacje o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

 • CIT –8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • VAT-7 dot. podatku od towarów i usług
 • PIT-4  dot. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT – 11/8B, PIT –40 zeznanie o osiągniętym dochodzie osób fizycznych
 • INF- D informacja o wynagrodzeniach zatrudnionych pracowników  niepełnosprawnych i ich stopniach niepełnosprawności.
 • DEK II- deklaracja miesięcznych wpłat na PFRON
 • INF-1 informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz niepełnosprawnych
 • DRA – do ZUS – miesięczna zbiorcza deklaracja rozliczeniowa plus raporty imienne o składkach na ubezpieczenia społeczne.
 • MPIPS – Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
 • GUS – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej , zakładami stacjonarnymi pomocy społecznej, z dz. stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych, SOF-5 – Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2017r.
 • Deklaracja podatku od nieruchomości do Urzędu Gmin składane na terenie posiadanych nieruchomości, przez IT PZN w Warszawie.
 • Uzyskane dochody wydatkowane są w całości i wyłącznie na cele statutowe. Dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody OPP wolne na podstawie art.17 ust.1 pkt.6c Ustawy o podatku.
 • 3 jednostki PZN: Instytut Tyflologiczny w Warszawie, Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy jako zakłady pracy chronionej oraz ZAZ w Olsztynie były uprawnione do korzystania ze zwolnienia wynikającego z Ustawy i podatkach i opłatach lokalnych art.7 ust.2 pkt.4.

7) W Stowarzyszeniu w 2016 roku przeprowadzone były następujące kontrole

 1. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „HOMER” w Bydgoszczy
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Państwowa Inspekcja pracy O. Toruń 16.03.2017
21.03.2017
29.03.2017
30.03.2017
Przestrzeganie przepisów BHP 6 Zalecenia wykonano
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bydgoszcz 12.09.2017 Kontrola sanitarna 1 Zalecenie wykonano
3 Państwowa Inspekcja pracy 09.11.2017 Sprawdzenie wykonania zaleceń Bez zaleceń
4 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Warszawa Monitoring realizowanego projektu Bez zaleceń
5 Audytor Audyt projektu „rehabilitacja Twoja szansą na samodzielność” Bez zaleceń
 1. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „EDEN” w Ciechocinku
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Aleksandrowie Kujawskim 09.08.2017 Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 XI 1995r. o ochronie zdrowia Bez zaleceń
2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu 02-13.11.2017 Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków, wystawianie zaświadczeń Bez zaleceń
3 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Aleksandrowie Kujawskim 21.11.2017 Stan sanitarno-higieniczny i techniczny obiektu, sposób postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, sposób postępowania z bielizną oraz sprawdzenie wyników badania wody w kierunku Legionella Sp., sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, bezpieczeństwo epidemiczne ze szczególnym uwzględnieniem procesów dezynfekcji i sterylizacji Bez zaleceń
4 DEKRA 27.11.2017 Audyt ISO 9001 : 2008
5 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia w Bydgoszczy 18.12.2017 Kontrola jakości świadczeń leczniczych 1 Zalecenie wykonano
6 Prezydium ZGPZN- audytor Audyt działalności Ośrodka 3 Zalecenia wykonano

 

 1. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „ NESTOR” w Muszynie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Państwowa Inspekcja Pracy 27-31.01.2017 1. Nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
2. Czasy pracy
3. Wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
4. Urlopy wypoczynkowe,
5. Przygotowania do pracy
3 Zalecenia zrealizowano
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 19.05.2017 Ocena stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością 1 Zalecenie zrealizowano
 1. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „KLIMCZOK” w Ustroniu Morskim
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu 10.05.2017 Stan techniczno-sanitarny 1 Uchybienia usunięto
2 Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Kołobrzegu 14.06.2017 Stan techniczno-sanitarny 1 Zalecenie wykonano
3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu 31.08.2017 Kontrola sprawdzająca zaleceń z 14.06.2017 r. Bez zaleceń
4 Prezydium ZGPZN – audytor 04.2017 Audyt działalności Ośrodka 3 zalecenia Zalecenia zrealizowano
 1. NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „LABIRYNT” w Olsztynie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
 1. 6.Instytut Tyflologiczny PZN ZPChr
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne-liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln informacja o niewykonanych z podaniem przyczyny
1 Główna Komisja Rewizyjna 06.2017 Ocena sprawozdania finansowego Związku 4 sugestie nie dotyczy
2 Mazowiecki Urząd Wojewódzki 8-12.05.2017 Wypełnienie warunków obowiązków okresowych z art.28 i 30 ust. o rehabilitacji Bez zaleceń
 1. NZOZ Centralna Przychodnia
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Państwowa Inspekcja Pracy 17.07.2017 Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 1 Zalecenie wykonano
 1. Dom Pomocy Społecznej w Chorzowie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 22-23.02.2017 Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego obiektu Bez zaleceń
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 26.04.2017 Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego kuchni i pomieszczeń magazynowych. Bez zaleceń
3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 11.05.2017 Kontrola sanitarna- pobór próbek ciepłej wody do badań w kierunku obecności Legionelii. 1 Zalecenie zrealizowano
4 Polski Związek Niewidomych Warszawa 06-08.06.2017 Kontrola działalności bieżącej, głównie przychodów i kosztów za okres 01.01 do 31.03.2017r. Bez zaleceń
5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 28.07.2017 Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych na Stronę decyzją PPIS w Chorzowie z dnia 18.11.2016r. Bez zaleceń
6 Urząd Miasta Chorzów Wydział Polityki Społecznej 26.09.2017 Doraźna wizytacja w zakresie oceny stanu czystości budynku DPS i ogólnych warunków życia mieszkańców. Bez zaleceń
7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 02.11.2017 Kontrola interwencyjna w związku ze złożonym zawiadomieniem dotyczącym nieprawidłowości sanitarnych w DPS. 1 Zalecenie zrealizowano
8 Sąd Okręgowy w Katowicach 02.11.2017 Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi za okres od 03.11.2016r. do 01.11.2017r. Bez zaleceń
9 Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Katowicach 23.11.2017. do
05.12.2017
12.12.2017. do 15.12.2017
Kontrola doraźna w zakresie ustaleń w sprawie zarzutów dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu zgłoszonych przez mieszkańca Domu.
Kontrola przedłużona – zakres rozszerzony w związku z wnioskiem o zwiększenie ilości miejsc.
Bez zaleceń
10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 27.11.2017 Kontrola doraźna sprawdzająca wykonanie zaleceń doraźnych z dnia 20.10.2017r. Bez zaleceń
11 Inspektor Pracy Powiatowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 15.12.2017 Odbiór stanowiska pracy przystosowanego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej ( praczka ), spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Bez zaleceń
12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 29.12.2017 Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych na Stronę decyzją PPIS w Chorzowie z dnia 06.11.2017r. Bez zaleceń
 1. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach 07.04. 2017 Ustalenie stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymogami higienicznymi i zdrowotnymi Bez zaleceń
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 24.11.2017
 • Analiza akt osobowych mieszkańców oraz indywidualnych planów wspierania mieszkańców
 • Analiza wybranych zagadnień dotyczących zakresu poziomu obowiązujących podstawowych usług opiekuńczych, wspomagających oraz zaspakajających potrzeby bytowe, świadczonych przez Dom
 • Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o swoich prawach

 

10.Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie 07.11.2017 Kontrola sanitarna – bieżący stan sanitarny Bez zaleceń
 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupsku
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Główna Komisja Rewizyjna PZN 25.04.2017 Kontrola działalności Warsztatu Bez zaleceń
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 11 -15.12.2017 Kontrola działań Warsztatu zgodnie z poz. 22. Rozporządzenia MIPPS z dnia 25.03.2004 _I półrocze 2017 Bez zaleceń
 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Toruniu
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Główna Komisja Rewizyjna PZN 05.06.2017 Funkcjonowanie WTZ PZN ( regulaminy wewnętrzne ; inwentaryzacja) 3 zrealizowano
1 MOPR Toruń 14.09.-20.10.2017 1) Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych z 2016r.
2) Prawidłowość wydatkowania środków finansowych PFRON za 2016r. Wydatków WTZ w wybranych pozycjach preliminarza, zasady i wysokość wypłacanego treningu ekonomicznego, oraz jego wydatkowania. Wydatkowanie dochodów ze sprzedaży produktów i usług.
Zalecenia wprowadzono do realizacji od 2018 r
3 Państwowa Inspekcja Pracy 13, 15, 20, 28 .09. 2017. Prawna ochrona pracy, w tym BHP 3 Zalecenia zrealizowano

 

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej we Włocławku
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Główna Komisja Rewizyjna PZN 31.05.2017 Kontrola całokształtu działalności WTZ( umowy, wydatki i ich zgodność z umowami, rozliczenia, obowiązujące Regulaminy wewn. rejestr kontroli, sprzedaż wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ i jej dokumentowanie; ochrona danych osobowych, stosowanie JPK, stan załogi i ewidencja czasu pracy,
urlopy pracownicze ,środki trwale ,
Rada Programowa, programy IPR
prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatów i ich aktualna dokumentacja )
Bez zaleceń
1 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku 06.-17.11. 2017 1.Prawidłowość kwalifikowania kandydatów
2.Prawidlowość dokumentacji i kwalifikowania,
3.Organizacja pracy i zajęć oraz zgodność z rozporządzeniami
4.Prawidlowośc wykorzystania środków Funduszu
3 zalecenia Zalecenia zrealizowano
 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział kontroli płatników składek w Olsztynie 7-10.02. 2017. i
13-17.02. 2017
 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek ,do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ub. społ. i zdrowotnych.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ub. społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
1 Zalecenie zrealizowano
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 12.04.2017 Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące pralni. Bez zaleceń
3. MOPS Olsztyn 12.04.2017 Poprawność wykonywania zadania publicznego: „Przygotowanie i dystrybucja gorących posiłków dla uprawnionych klientów MOPS w Olsztynie”. Bez zaleceń
4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13-14.06.2017
 1. sprawdzenie dokumentów kosztowych za 2016 rok i ich zgodności z kopiami przedłożonymi do Urzędu.
 2. Sprawdzenie stanu zatrudnienia w zakładzie osób niepełnosprawnych i aktualności ich orzeczeń;
 3. Spełnienie warunków określonych w art. 68c ust 2 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji. dotyczących maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON kosztów działania ZAZ,
 4. sprawdzenie opracowanych pracownikom niepełnosprawnym IPR i planów zatrudnienia.
 5. sposobu wykorzystania dodatkowych środków przeznaczonych w 2016 r. na zakup środków trwałych i prawidłowego oznakowania sprzętu informującego o zakupie ze środków PFRON;
 6. wykonanie zaleceń pokontrolnych z 28,29.11.2016r.
Bez zaleceń
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie 13.11.2017 Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 6 Zalecenia zrealizowano
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Ariadna” w Olsztynie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Główna Komisja Rewizyjna PZN 04.2017 Działalność SDS Bez zaleceń
2 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej 22.05.2017 Kontrola doraźna – weryfikacja prawidłowości prowadzenia bieżącej ewidencji uczestników środowiskowego domu samopomocy 3 Zalecenia zostały zrealizowane w trakcie kontroli
3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 9.11.2017 Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego w środowiskowym domu samopomocy Bez zaleceń
4 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej 28.11.2017 – 04.12.2017 Kontrola kompleksowa Środowiskowego Domu Samopomocy za rok 2015, 2016, 2017 Bez zaleceń
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Dedal” w Olsztynie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 30.03-14.04.2017 Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie dla innych celów ubezpieczeń społecznych. Bez zaleceń
2 Komisja Rewizyjna PZN 24.-27.04.2017 Organizacja, kontrole, kadra, dokumentowanie świadczonych usług, sprawy finansowo księgowe, kadrowe, Bez zaleceń
3 Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki 14.09.2017 Kontrola doraźna Bez zaleceń
4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 9.11.2017 Bieżący nadzór sanitarny nad środowiskowym domem samopomocy Bez zaleceń
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Tezeusz” w Olsztynie
L.p. Jednostka prowadząca kontrolę Data kontroli Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne- liczba zaleceń Realizacja zaleceń pokontroln. wymień niewykonane z podaniem przyczyny
1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Olsztynie 06, 08, 15, 22, 28, 29.03.2017
 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Bez zaleceń
2 Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Niewidomych 25-26.04.2017 Kontrola kompleksowa według zakresu dla ŚDS z dnia 24.04.2017 r. Bez zaleceń
3 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej 14.09.2017 Kontrola doraźna. Weryfikacja prawidłowości prowadzenia bieżącej ewidencji uczestników ŚDS.
Okres objęty kontrolą: od 01.08.2017 do 14.09.2017
Bez zaleceń
4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie 18.11.2017 Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących bieżącego nadzoru sanitarnego nad ŚDS. 2 Jedno zalecenie
wykonano; jedno do wykonania podczas prac remontowych w 2018 r

Warszawa 23 maja 2018.