Treść artykułu

Burza z piorunami

Na pomoc niepełnosprawnym z rejonów nawałnic

PFRON przekaże milion złotych mieszkańcom powiatów, które ucierpiały na skutek ostatnich nawałnic. Program skierowany jest do samorządów. Wnioski o wsparcie można składać do wyznaczonych w powiatach realizatorów programu.

Pomoc trafi do osób niepełnosprawnych z kilkunastu powiatów, które nawiedziły nawałnice m.in. na Podkarpaciu, Śląsku, Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce.

Adresatami programu są:

– osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
– dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2020 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Program zakłada możliwość wypłaty świadczeń w wysokości 2 tys. zł na doraźną pomoc dla osoby niepełnosprawnej oraz jednorazowych rekompensat przeznaczonych na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy sprzętu utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu. Rekompensata dotyczy urządzeń, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, których zakup był dofinansowany ze środków PFRON. Program umożliwia też wsparcie indywidualnych potrzeb.

Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2020 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni.

Programu jest skierowany do samorządów, a jego realizatorami będą jednostki, które one wyznaczą np. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Szczegóły programu i dokumenty znajdują się na stronie: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-moduly-i-i-ii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-z/

 

Źródło: MRPiPS, PFRON
Fot. Unsplash