Treść artykułu

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Należy podkreślić, że nie ustalono katalogu sprzętu, na który przyznawane jest dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych. Wszystko zależy od uzasadnienia wniosku i od indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem odpowiedniej umowy o dofinansowanie. Ponadto dofinansowanie nie przysługuje osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych, wynosi do 95% ceny brutto zakupu urządzeń wraz z montażem lub wykonania usług. Łączna kwota dofinansowania nie może jednak przekraczać piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie przyznawane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (odpowiednie dla miejsca zamieszkania) na pisemny wniosek osoby zainteresowanej (wzory takich wniosków można pobrać w PCPR).
Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL – w przypadku jego nadania,
 • cel dofinansowania,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 • miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 • przewidywany koszt realizacji zadania,
 • termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
 • informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
 • wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia z ZUS o niezdolności do pracy lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. Niekiedy należy także dołączyć fakturę pro forma określającą kwotę zakupu. Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania puli środków zarezerwowanych na dany rok kalendarzowy.

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” (na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92, z późn. zm.) art. 2 pkt 4, art. 35a;
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1190, ze zm.).