Treść artykułu

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie likwidacji barier architektonicznych są osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli:

 • są właścicielami nieruchomości lub
 • są użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Dofinansowanie to przyznawane jest, aby umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Należy zaznaczyć, że nie został ustalony katalog urządzeń, materiałów budowlanych czy robót i innych czynności z zakresu likwidacji barier w odniesieniu do osób niewidomych.

Z kolei o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

W przypadku tej formy wsparcia również nie ustalono katalogu sprzętu, na który przyznawane jest dofinansowanie.

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych rozpatrywana jest w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Zatem przyznanie i kwota dofinansowania zależą od rzeczywistej potrzeby danej osoby i od odpowiedniego uzasadnienia wniosku. W przypadku tej formy wsparcia nie przysługuje ono osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie na likwidację opisanych powyżej barier nie może obejmować kosztów realizacji zadań lub urządzeń poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem odpowiedniej umowy.

Wysokość dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą niezależnie ubiegać się o dofinansowanie likwidacji poszczególnych barier. Wnioski o dofinansowanie należy składać osobno.

Dofinansowanie przyznawane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (odpowiednie dla miejsca zamieszkania) na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 • numer PESEL w przypadku jego nadania,
 • przedmiot dofinansowania,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 • miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 • przewidywany koszt realizacji zadania,
 • termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
 • informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
 • wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia z ZUS o niezdolności do pracy lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania puli środków zarezerwowanych na dany rok kalendarzowy. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Na zakończenie przypominamy, iż opisane wyżej zasady dotyczą tylko dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się oraz technicznych. Nie dotyczą one innych programów realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych takich jak „Aktywny samorząd”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) art.2 pkt 4, art. 35a;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.).