Treść artykułu

Kalkulator, kartka z obliczeniami i długopis.

Ulga rehabilitacyjna – co można odliczyć od podatku?

Do 30 kwietnia 2020 roku wszyscy podatnicy muszą złożyć zeznanie podatkowe. Czy w tym roku można skorzystać przy rozliczaniu PIT z ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub opiekunom takich osób. Jeśli więc jesteś osobą formalnie niepełnosprawną lub opiekujesz się dzieckiem (każdemu rodzicowi przysługuje ulga, niezależnie od tego, czy pozostaje w związku małżeńskim, czy nie!), rodzicem, małżonkiem, teściem z niepełnosprawnością, to zgodnie z ustawą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387) możesz odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (koszty związane z utrzymaniem, wyżywieniem, mieszkaniem), poniesione w roku podatkowym. Ale uwaga: tylko jeżeli dochody osoby niepełnosprawnej nie przekraczają dwunastokrotności renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego (13 200 złotych). Do dochodów nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Bez limitu można odliczyć:

1. Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (ale tylko takie udogodnienia, które związane są z niepełnosprawnością, a nie zwykłe wykończenie mieszkania czy dostosowanie terenu wokół budynku!).

2. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (nie dotyczy zakupu nowego samochodu, który już ma udogodnienia!).

3. Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

4. Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (opracowania medyczne, poradniki, materiały szkoleniowe, w tym audio, dotyczące danego schorzenia i rehabilitacji).

5. Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym odbywającym się w ośrodku wpisanym na listę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie można odliczyć kosztu pobytu przewodnika na turnusie ani wydatków poniesionych na wynajęcie prywatnej kwatery w związku z pobytem w miejscowości uzdrowiskowej w celu poddania się zabiegom leczniczym i rehabilitacyjno-usprawniającym.

6. Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, w tym za zabiegi rehabilitacyjne prowadzone w ramach pobytu dziennego.

7. Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

8. Opłacenie tłumacza języka migowego – ale uwaga! – udokumentowane.

9. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia, udokumentowane.

10. Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego (autobus, taksówka, samochód). Nie można odliczyć kosztów osoby towarzyszącej.

11. Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

W przypadku odliczeń nielimitowanych odlicza się faktycznie poniesione wydatki, ale muszą być one udokumentowane. Dokument musi zawierać:

– dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego towar lub usługę,

– rodzaj zakupionego towaru lub usługi,

– kwotę zapłaty.

Może to być faktura, rachunek lub umowa. Jeśli zapłacono w walucie obcej, stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Uwaga! Nie możemy odliczyć wydatków, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zwrócone w jakiejkolwiek innej formie.

Gdy refundacja była częściowa, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Wszystkie wydatki można sumować.

Odliczenia limitowane (do kwoty 2280 zł):

1. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Nie jest wymagana faktura czy umowa, ale odliczyć można tylko zapłatę, a nie np. obiad czy prezent. Nie obejmuje opłacania przewodnika dziecka niewidomego, które nie ukończyło 16 lat, obejmuje osoby mające I lub II grupę inwalidzką.

2. Utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej. Wymagany certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

3. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia. Inne środki transportu nie są odliczane. Nie ma znaczenia, w jakim celu osoba z niepełnosprawnością skorzystała z samochodu, nie ma ona też obowiązku posiadania prawa jazdy lub faktycznego kierowania pojazdem.

Jeśli samochód stanowi współwłasność osób niepełnosprawnych, to każda z nich może skorzystać z ulgi, nawet wtedy, gdy w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest tylko jeden ze współwłaścicieli. Umowa najmu bądź użyczenia nie uprawnia do odliczenia.

Osobie fizycznej przysługuje jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedną, dwie czy więcej osób niepełnosprawnych i sama jest niepełnosprawna.

Każdy z powyższych wydatków można odliczyć osobno.

Odliczenia dotyczące leków

Odliczyć leki możemy tylko wtedy, gdy wydatki na nie wyniosą więcej niż 100 zł miesięcznie, a osoba niepełnosprawna posiada zaświadczenie lekarskie, że powinna stosować określone lekarstwa stale lub czasowo. Rozliczamy tylko różnicę, np. jeśli wydałam na leki 350 zł w miesiącu, odejmuję od tej kwoty 100 zł i od podatku odliczam 250 zł. Nie można sumować wydatków poniesionych w ciągu kilku miesięcy.

Uwaga: w tym roku, ze względu na nadzwyczajną sytuację w kraju, składanie zeznań podatkowych przedłużono do końca maja br. Radzimy jednak nie zwlekać i złożyć PIT jak najszybciej.

Źródło: http://www.trakt.org.pl/ulga-rehabilitacyjna-bez-taryfy-ulgowej-krzysztof-wisniewski/

Fot. Pixabay