Renta szkoleniowa

Aktualizacja niniejszego materiału: 4.05.2015 r.

Osobie, która spełnia warunki do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, a w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie lub niezdolność do służby, przysługuje renta szkoleniowa przez okres 6 miesięcy.

Ten okres może ulec wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej jednak niż o 30 miesięcy – następuje to na wniosek starosty.

Okres 6-miesięczny może ulec skróceniu, jeżeli przed upływem tego okresu starosta zawiadomi organ rentowy:

  1. o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu,
  2. o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Renta szkoleniowa nie może być niższa od najniższej renty dla osoby częściowo niezdolnej do pracy. Renta ta nie przysługuje w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (to jest zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności) bez względu na wysokość tego przychodu.

Decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej oraz o przedłużeniu prawa do renty wydaje ZUS. ZUS kieruje też zainteresowanego do powiatowego urzędu pracy w celu poddania przekwalifikowaniu zawodowemu. Jeżeli starosta zawiadomi o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu, ZUS kieruje ponownie zainteresowanego do lekarza orzecznika.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, ze zm..).