Rada Naukowa PZN

Kierunki działań Rady Naukowej Instytutu Tyflologicznego PZN

 1. Inspirowanie i organizowanie dużych kampanii społecznych i edukacyjnych o różnej tematyce kierowanych do osób tracących wzrok, ich rodzin i innych członków społeczeństwa.
 2. Przeprowadzenie monitoringu efektywności działania biur czy pełnomocników rektorów ds. osób niepełnosprawnych na różnych uczelniach.
 3. Analiza aspiracji edukacyjnych młodych osób niewidomych i tracących wzrok a możliwości uczelni (dostosowanie edukacji, bariery architektoniczne, mentalne).
 4. Podnoszenie wiedzy lekarzy okulistów na temat znaczenia rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku (wykorzystanie najbliższej jesiennej konferencji okulistycznej do przeprowadzenia „Sesji w ciemności” i zajęć z psychologiem).
 5. Wykorzystanie filmów do edukacji pacjentów i ich rodzin – np. na temat obrzękowego zapalenia plamki.
 6. Zabieganie o umieszczenie w ramach krajowej mapy i regionalnych map potrzeb zdrowotnych, problemów osób niewidomych i tracących wzrok.
 7. Promowanie szeroko rozumianej profilaktyki okulistycznej w partnerstwie z samorządami (np. organizowanie badań przesiewowych dotyczących jaskry – badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego).
 8. Przeprowadzenie programu badawczego opisującego zaburzenia nastroju u osób niewidomych i tracących wzrok oraz zastosowane sposoby oddziaływań psychoterapeutycznych w celu ich weryfikacji (np. tworzenie grup wsparcia).
 9. Przeprowadzenie badań dotyczących akceptacji i braku akceptacji chorób oczu.
 10. Przeprowadzenie badań dotyczących zależności między brakiem wzroku a pogarszaniem się funkcji poznawczych.
 11. Przeprowadzenie badań dotyczących związku między brakiem wzroku a zaburzeniami snu.
 12. Przeanalizowanie we współpracy z Ministerstwem Gospodarki 19 krajowych inteligentnych specjalizacji, których szczegółowe opisy stanowią obowiązujące wytyczne w zakresie zgodności projektów finansowanych ze środków nowej perspektywy finansowej 2014-2020 z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami. Rozwój krajowych inteligentnych specjalizacji ma przyczynić się do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki.
 13. Promowanie opieki skoordynowanej – opieka medyczna w połączeniu z opieką społeczną, rehabilitacyjną (na przykład przeanalizowanie jakości życia osób z problemami wzroku korzystających i nie korzystających z takiej opieki).
 14. Zastosowanie nowoczesnych technologii w codziennym życiu i pracy osób z problemami wzroku.
 15. Zgłaszanie na uczelnie wyższe tematów badawczych dotyczących osób z problemami wzroku w celu ich realizacji w ramach prac badawczo-naukowych (magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych itd.).
 16. Analiza efektywności różnych form rehabilitacji osób z problemami wzroku w kontekście nakładów finansowych.
 17. Przeprowadzenie monitoringu pracy urzędów centralnych, samorządowych, powiatowych, gminnych w kontekście pomocy osobom z problemami wzroku.
 18. Wydatkowanie środków publicznych a efektywność rehabilitacji osób z uszkodzonym wzrokiem.
 19. Wykorzystanie możliwości różnych kanałów informacyjnych, między innymi organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz roli kościoła do edukacji i przekazywania informacji prozdrowotnych i rehabilitacyjnych.
 20. Monitoring ofert placówek realizujących w ramach środków NFZ dobór pomocy optycznych dla osób słabowidzących.
 21. Przygotowanie oferty usług w ramach teleopieki w stosunku do osób niewidomych i słabowidzących.
 22. Analiza barier organizacji obywatelskich w świadczeniu usług i reprezentowaniu praw osób z problemami wzroku.
 23. Przygotowanie koncepcji budowania relacji z mediami publicznymi (radiem, telewizją, prasą) , np. obecność ekspertów Rady w mediach (m.in. prowadzenie cyklicznych programów informacyjno-edukacyjnych dla osób z problemami wzroku).

prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek

liberek

Okulistka, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki, kierownik Kliniki Okulistyki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. dr W. Orłowskiego w Warszawie; członek zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.  Dyrektor Banku Tkanek Oka
w Warszawie.

prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki

wysocki

Lekarz chorób wewnętrznych, epidemiolog i zdrowia publicznego. Wieloletni dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie oraz były Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. Członek Prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

 

prof. dr hab. n. politycznych Ewa Leś

rada_default

Politolog, specjalista w zakresie polityki społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Studiów Politycznych PAN – polityka wobec trzeciego sektora, polityka rodzinna oraz polityka pomocy i integracji społecznej.

prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk

roamniuk

Okulistka, Krajowy Konsultant ds. Okulistyki w okresie 2013-2016, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Profesor nauk społecznych, pedagog, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

prof. dr hab. inż. Romuald B. Beck

rada_default

Ekspert Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński

krawczynski

Genetyk – okulista; Kierownik Pracowni Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku z Katedry Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ekspert w Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu.

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski

parnowski

Psychiatra, geriatra, wieloletni kierownik II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz

rada_default

Okulista, Prezes Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD w Warszawie.

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

szaflik

Okulista, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie. Właściciel Centrum Mikrochirurgii Oka Laser.

dr n. med. Anna Kieszkowska-Grudny

kieszkowska

Menadżer zdrowia publicznego, psycholog kliniczny, psychoonkolog, psychoterapeuta, wieloletni dyrektor i członek zarządu sieci placówek medycznych. Inicjatorka Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe w Akademii Leona Koźmińskiego.

dr n. med. Jakub Gierczyński

gierczynski

Lekarz medycyny i zdrowia publicznego. Ekspert i wykładowca w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH oraz Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

dr n. polit. Grażyna Melanowicz

melanowicz

Działaczka społeczna i samorządowa. Członek Rady Fundacji PZU. Wieloletni naczelnik i wicedyrektor Biura Polityki Społecznej m. st. Warszawy.

Irena Chmiel

chmiel

Wieloletni dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Jan Lach

rada_default

Ekspert w dziedzinie pomocy osobom niepełnosprawnym, zastępca dyrektora w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych do 2016 roku.