Treść artykułu

Korzystanie z miejsc siedzących w pociągach przez osoby niepełnosprawne

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r.

W związku z pytaniami osób niewidomych i słabowidzących dotyczącymi korzystania z

uprzywilejowanych miejsc siedzących w pociągach wyjaśniamy, że dwaj przewoźnicy kolejowi Przewozy Regionalne i Spółka PKP Intercity zapewniają taką możliwość. Poniżej zapisy z regulaminów tych przewoźników świadczące o takiej ewentualności:

Regulamin przewozu Spółki z o.o. „Przewozy Regionalne” (obowiązuje od dnia 10 marca 2015 r.): Podstawa prawna Regulaminu: Uchwała Nr 206/2014 Zarządu „Przewozów Regionalnych” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2014 r.

§ 5. Korzystanie z miejsc do siedzenia w Pociągach

1. Pociągi uruchamiane przez PR nie są objęte rezerwacją miejsc do siedzenia. Każda osoba może skorzystać z jednego ogólnodostępnego miejsca do siedzenia. Podróżny ma prawo zająć wolne miejsce tylko dla siebie i dla każdej jadącej z nim osoby, której bilet może okazać.

2. W pociągach wyznacza się miejsca dla:

1) osób z dziećmi w wieku do lat 4 i kobiet w ciąży,

8

2) osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

3. Miejsca, o których mowa w ust. 2 są wyznaczane w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych do pociągu. Miejsca te oznaczone są piktogramami.

Piktogramy informujące o wyznaczeniu miejsc znajdują się na ścianie bocznej przy drzwiach wejściowych do pociągu.

4. Pierwszeństwo do zajmowania miejsc, o których mowa w ust. 2, mają te osoby, dla których zostały one wyznaczone.

5. Wyznaczone miejsca, niezajęte przez uprawnione osoby, mogą być zajmowane przez innych podróżnych, ale tylko do czasu zgłoszenia się osoby uprawnionej.

6. W przypadku braku miejsca do siedzenia, podróżnemu z ważnym dokumentem przewozu nie przysługuje zwrot należności za przejazd ani rekompensata z tego tytułu.

7. Na miejscach do siedzenia nie wolno umieszczać zwierząt ani bagażu ręcznego.

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę “PKP Intercity” stanowiący

załącznik do uchwały Nr 387/2015 Zarządu “PKP Intercity” S.A. z dnia 28 kwietnia

2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę

“PKP Intercity” (obowiązuje od dnia 5 maja 2015 r.)

§ 12. Korzystanie z miejsc do siedzenia w pociągach Intercity

1. Do zajęcia miejsca do siedzenia w pociągu uprawniony jest Podróżny z ważnym biletem na przejazd, na którym wskazane jest to miejsce, posiadający bilet dodatkowy ze wskazaniem danego miejsca lub posiadający dopłatę do pociągu EIP. Podróżny, który chce zająć dodatkowe miejsce, obowiązany jest wykupić bilet jednorazowy normalny ze wskazaniem miejsca, a w przypadku przejazdu w przedziale menedżerskim nabyć również bilet dodatkowy z opłatą serwisową.

2. Prawo do zajmowania miejsc wyznaczonych dla:

1) Podróżnych z dziećmi w wieku do lat 6 – mają te osoby, dla których zostały one przeznaczone. W przypadku przejazdu:

a) w pociągu TLK, IC, EIC – opiekunem dziecka może być tylko jedna osoba,

b) w pociągu EIP – w przedziale wraz z dzieckiem i jego opiekunem mogą odbywać przejazd inne osoby z nim podróżujące;

2) osób niepełnosprawnych – mają te osoby, dla których zostały one przeznaczone.

Prawo do zajmowania ww. miejsc przysługuje również osobom posiadającym bilet ze wskazaniem tych miejsc lub kobietom w ciąży za okazaniem odpowiedniego dokumentu (np. zaświadczenie lekarskie, karta ciąży itp.). Obowiązek ten nie dotyczy kobiet o widocznej ciąży.

3. Podróżny nieposiadający:

1) w pociągu TLK, IC, albo EIC – wskazania miejsca do siedzenia – może zająć wolne miejsce, ale tylko do czasu zgłoszenia się osoby:

a) posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca lub

b) uprawnionej do zajęcia tego miejsca;

2) w pociągu EIP – biletu ze wskazaniem miejsca do siedzenia, biletu dodatkowego ze wskazaniem danego miejsca, albo dopłaty do pociągu EIP traktowany jest jak Podróżny bez ważnego biletu.

4. Jedno miejsce do siedzenia w pociągu EIP, albo w przedziale menedżerskim mogą zajmować dwie osoby, jeżeli przynajmniej jedna z nich jest w wieku do lat 4.