Treść artykułu

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Aktualizacja niniejszego materiału: 20.05.2015 r.

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie likwidacji barier architektonicznych są osoby niepełnosprawne, które mają trudności
w poruszaniu się, jeżeli:

 1. są właścicielami nieruchomości lub
 2. są użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo
 3. posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Dofinansowanie to przyznawane jest, aby umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Należy zaznaczyć, że nie został ustalony katalog urządzeń, materiałów budowlanych czy robót i innych czynności z zakresu likwidacji barier w odniesieniu do osób niewidomych.

Likwidacja barier architektonicznych rozpatrywana jest w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Zatem przyznanie i kwota dofinansowania zależą od rzeczywistej potrzeby danej osoby i od odpowiedniego uzasadnienia wniosku.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem odpowiedniej umowy.

Wysokość dofinansowania na likwidację barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia.

Dofinansowanie przyznawane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (odpowiednie dla miejsca zamieszkania) na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 2. numer PESEL w przypadku jego nadania,
 3. przedmiot dofinansowania,
 4. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym,
 5. nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 6. miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 7. przewidywany koszt realizacji zadania,
 8. termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
 9. informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
 10. udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 11. informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
 12. wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia z ZUS o niezdolności do pracy lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania puli środków zarezerwowanych na dany rok kalendarzowy. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.
Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” (na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 127 poz. 721, ze zm.): art.
  2 pkt 4, art. 35a;
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1190, ze zm.).