Rekrutacja w Ośrodku w Chorzowie

Rekrutacja w Ośrodku w Chorzowie

Chorzów, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Zasady rekrutacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie
na rok szkolny 2017/2018

 1. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:
  1. Do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej – od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.
  2. Do klasy I Technikum Masażu i Fizykoterapii, Technikum Administracyjnego i Szkoły Branżowej I Stopnia – od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.
 2. Terminy rekrutacji do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej
  1. 23 czerwca – 27 czerwca 2017 r. – termin dostarczenia świadectwa ukończenia klasy III i VI szkoły podstawowej
  2. 28 czerwca 2017 r., godz. 9.00 – badania okulistyczne, spotkania z rodzicami uczniów i uczniami, weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i innych dokumentów.
  3. Do 7 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej.
  4. Do 13 lipca 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia klasy III i VI szkoły podstawowej o ile nie zostały złożone wcześniej
  5. 14 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej.
  6. 14 lipca – 31 sierpnia 2017 r. – postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc.
 3. Terminy rekrutacji do I Technikum Masażu i Fizykoterapii, Technikum Administracyjnego i Szkoły Branżowej I Stopnia:
  1. 23 czerwca – 27 czerwca 2017 r. – termin dostarczania świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  2. 28 czerwca 2017 r., godz. 10.00 – rozmowy z kandydatami, badania okulistyczne dla kandydatów do Technikum Masażu i Fizykoterapii, Technikum Administracyjnego, Szkoły Branżowej I Stopnia oraz weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i innych dokumentów.
  3. Do 6 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej poszczególnych szkół
  4. Do 7 lipca 2017 r. – wydanie kandydatowi z listy zakwalifikowanych skierowania na badania lekarskie
  5. Do 13 lipca 2017 r. – potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  6. 14 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej w poszczególnych szkołach
  7. 14 lipca – 31 sierpnia 2017 r. – postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc.
 4. Planowany limit miejsc w klasach wszystkich typów szkół wynosi – 10 osób
 5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wyniki egzaminu gimnazjalnego, wymienione na świadectwie oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (do wyboru: historia, geografia, fizyka, chemia, biologia), świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, inne szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 6. Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
  1. oryginał lub poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, kopię świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwo ukończenia klasy III/VI szkoły podstawowej
  2. poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (dot. szkół ponadgimnazjalnych),
  3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na wadę wzroku, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,
  4. orzeczenie o niepełnosprawności jeśli zostało wydane,
  5. posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą choroby oczu,
  6. 2 zdjęcia

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ

 
ul. Hajducka 22
41-500 Chorzów
 
Tel/Fax: (32) 241 49 62
email: sekretariat@soswchorzow.pl

Pobierz artykuł jako dokument .pdf